Members

Professor
Yoshizo Takai
Associate Professor
Yoshihide Kimura
Secretary
Mayumi Suma
Dr Course(1st grade)
Takahiro Tamura
Mr Course (2nd grade)
Masayuki Inamori
Yukinori Nakane
Shogo Fujima
Yukari Watanabe
Mr Course (1st grade)
Yuta Hirabayashi
Undergraduate
Atsumu Toyoshima
Tomohiro Houjoh
Japanese Site Sitemap